Site Navigation

Az optikai cellák kezelése és tisztítása

Minden spektroszkópiai kísérlethez elengedhetetlenek a megfelelően megtisztított cellák. A cellák használata után meg kell tisztítani őket, hogy készen álljanak a következő alkalmazásra. (Ez az irányelv a szabványos kvarc/üveg küvettákra és a levegőmentes cellákra egyaránt vonatkozik.)

A PPE az egyéni védőfelszerelés rövidítése. Laboratóriumi köpeny, védőszemüveg vagy védőszemüveg és nitril kesztyű szükséges. A tömény sósav kezelése füstelszívót igényel.

Veszélyek

Az optikai cella összetörése sebeket okozhat, ezért legyen óvatos. Gyúlékony oldószerek, például metanol és aceton használata laboratóriumi tüzet okozhat. Az oldószerek belélegzésének elkerülése érdekében használja őket a motorháztetőben. A sósav koncentrált formában égési sérüléseket okozhat, és irritálja a légutakat. Viseljen kesztyűt, és csak teljesen működőképes elszívóernyőben nyissa ki az üveget.

Optikai cellák tisztítása

Először ürítse ki a cellát, majd dobja ki a tartalmát a megfelelő tartályba.

Ha a cellában csak tiszta oldószer van (nincs minta)

Öblítse le 2-3-szor ugyanazzal az oldószerrel, majd 3-szor acetonnal és 3-szor metanollal a cella kiürítése után. Ennek során győződjön meg arról, hogy a cella teljesen tele van oldószerrel. Hagyja természetes módon megszáradni; a levegőmentes cellákat ehhez szorosan kell rögzíteni.

Azoknál a celláknál, amelyek mintákat tartalmaztak (azaz oldószertől eltérőt)

Öblítse át a cellát 2-3 alkalommal azzal az oldószerrel, amelyet a minta készítéséhez használt (az oldószernek tisztának kell tűnnie, amikor végzett – egyes töményebb oldatok több öblítést igényelhetnek). Ha a minta a cella külső felületére ömlik, mossa le.

Töltse fel a cellát (beleértve a hosszú nyakat is) hígított HCl-oldattal, miután egyszer átöblítette vízzel. Itt két választása van:

 • a) hígítsunk fel 3 csepp tömény HCl-t 20 ml desztillált vízben;
 • b) használjon korábban elkészített 0,05 M HCl-oldatot (ha gyakran használ optikai cellákat, készítse elő ezt az oldatot idő előtt és tárolja mosópalackban).

Hagyjon legalább 15 percet pihenni a sejtnek.

A hígított HCl-oldatot a lefolyóba kell önteni, és a cellát ötször át kell öblíteni DI vízzel, amelyet szintén a lefolyóba kell önteni.

Öblítse le a cellát háromszor acetonnal, majd háromszor metanollal. Ezután rögzítse és hagyja természetes módon megszáradni.

Általános utasítások

Ha Kontes-szelepet használt, tisztítsa meg oldószerekkel (először ugyanazzal az oldószerrel, majd acetonnal, végül metanollal).

A cellák megtisztulása után törölje le a külsejét lencsepapírral és izopropanollal. Soha ne használjon kimwipe-ot vagy száraz lencsepapírt.
0,05 M HCl-oldat előállításához 3 ml tömény HCl-t 500 ml desztillált vízzel 500 ml végtérfogatban keverjünk össze.

Fontos irányelvek a tisztításhoz

 • A szélsőséges hőmérséklet-ingadozásokat kerülni kell
 • Az ultrahanghullámokat kerülni kell. A küvetták megsérülhetnek a nagy energiasűrűség és/vagy a nemkívánatos frekvenciák miatt. A különféle anyagokból (üveg, fém stb.) készült küvetták különösen sérülékenyek. A kavitáció felemészti a polírozott felületeket, és használhatatlanná teszi azokat.
 • A tisztítóoldatot nem szabad a küvettában olyan magas hőmérsékleten hagyni, hogy elpárologjon. A megnövekedett koncentráció és a magas pH érték károsíthatja az üveg felületét.

Javaslatok a küvetták kezelésére

 • Precíziós küvettáink üvegből vagy kvarcüvegből készülnek, és ezeknek az anyagoknak minden előnyét és hátrányát tartalmazzák. Javasoljuk a küvetták tisztítását, szárítását és tárolását, amint a mérési folyamat befejeződött.
 • Ne tárolja a küvettákat nyitva korrozív környezetben, és ne tegye ki a fényezett ablakokat hosszú ideig folyadék hatásának. Emiatt lerakódások vagy foltok képződhetnek a polírozott felületeken, így a küvetták használhatatlanok lesznek.
 • A küvetták soha ne érintkezzenek semmi kemény anyaggal, például üveggel vagy fémmel, nehogy megkarcolódjanak a precíziósan polírozott ablakok.
 • A küvetták fém küvettatartóba történő behelyezése körültekintést igényel.
 • Amikor pipettával tölti fel a küvettákat folyadékkal, soha ne hagyja, hogy a pipetta hozzáérjen a polírozott ablakhoz.
 • A küvettákat soha nem szabad fémcsipesszel vagy fogóval vinni vagy fogni.
 • Bár az üres küvetta néhány Kelvin-fokra lehűthető anélkül, hogy összetörne. Az azonos küvetta vízzel megtöltve és a fagypont alá néhány fokkal lehűtve a víz tágulása miatt felszakadhat.

A dugós küvettákhoz speciális utasítások szükségesek

Ha a folyadékkal töltött küvetták belső nyomása megemelkedik, akkor azok eltörhetnek. A nyomásemelkedés legjellemzőbb oka a küvettában lévő folyadék hőmérséklet-emelkedés miatti tágulása. Ennek oka lehet:

 • a külső hőforrás, például a küvettatartón keresztüli hővezetés
 • kémiai reakció van
 • a sugárzás elnyelődik a folyékony oldatban

Az alábbi óvintézkedések megtétele segít megelőzni a dugóküvetta törését:

 • Töltse fel a küvettát addig a pontig, ahol a fénysugár akadály nélkül áthaladhat a folyadékon. Ha a hőmérséklet emelkedik, a folyadék kitágul a fennmaradó légtérfogatba.
 • Ha a küvetta pereméig meg van töltve, lazítsa meg a dugót, hogy a felesleges folyadék távozhasson.
 • Ha a dugót a helyére tolja, a küvetta minden bizonnyal megsérül.
 • Kapillárislyukkal ellátott dugót kell használni.